Warning: session_start(): open(/tmp/sess_fecefc275d08cc5281afac8311231ca1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /tmp) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gaimder1/public_html/index.php:2) in /home/gaimder1/public_html/view/default/master.php on line 2
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İHALE İLANI - Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İHALE İLANI

21 Mayıs 2018

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN         

               

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 30/05/2018 Çarşamba  günü Saat:15.00 da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G.Teminat (%3)(TL)

Ödeme

1

15 Temmuz

6319

2

1.363,10

Arsa

Ticaret

1.200.00

1.635.720,00TL

49.071,60TL

PEŞİN

2

15 Temmuz

6319

3

1.363,10

Arsa

Ticaret

1.200,00

1.635.720,00TL

49.071,60TL

PEŞİN

 

 

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.                                                                        

 

 Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

 

 1. İstekli gerçek kişi ise;

 

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

 1. b) Noter tasdikli imza beyannamesi
 2. c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

 1. d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
 2. e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
 3. f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
 4. g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir


 1. B) İstekli tüzel kişi ise;

  

    a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 1. d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 2. e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 3. f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
 4. g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

   ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir                        

              İhaleye iştirak edeceklerin,  istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 30/05/2018 Çarşamba  günü saat 12.00’a  kadar  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

               Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

                   

               İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.