Warning: session_start(): open(/tmp/sess_dc8d45ec8357ae538eae1c1af4518136, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /tmp) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gaimder1/public_html/index.php:2) in /home/gaimder1/public_html/view/default/master.php on line 2
GAZİKONUT İHALE İLANI - Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği

GAZİKONUT İHALE İLANI

17 Ağustos 2023

MÜLKİYETİ GAZİ KONUT İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE

TİCARET A.Ş.’NE AİT 1 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİ

İHALE ŞARTNAMESİ

 

 

1-İHALENİN KONUSU :

            Mülkiyeti Şirketimize ait 1 adet, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm m2

İmar         Durumu

Rayiç Bedeli     m2

Toplam Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

1

K.Kızılhisar

-

7123

1

28.902,13 m2

Konut (E: 1.20 Yençok: 8 Kat)

7.333,33-TL

211.948.953,33-TL

6.358.468,60-TL

 

2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

            İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

 

3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

            İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Kdv dâhil 1.000,00-TL karşılığında Şirketimiz İhale biriminden temin edebilirler.

 

4-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

            İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

            Geçici teminatını Türk Lirası olarak Gazi Konut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ne ait Halk Bankası A.Ş. Ticari Şubesi IBAN NO: TR32 0001 2009 6320 0045 0000 06 nolu Şirketimiz hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

 1. Maddenin uygulamasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

            İhale Komisyonu tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

            İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

 

5-İHALENİN SAATİ, YERİ, ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

            Söz konusu yerin ihalesi 11/09/2023 Pazartesi günü saat 14:00da Gazi Konut Satış Ofisi adresinde yapılacaktır.

            İhaleye İştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İncilipınar mahallesi Sabahat Göğüş caddesi no:20 Vakıflar İş Merkezi Altı Şehitkâmil/GAZİANTEP adresinde bulunan İhale birimine en geç ihale günü saat 12:00’a kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Şirketimizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

 1. A) İstekli gerçek kişi ise;
 2. a) Kanuni ikametgâhı olması,
 3. b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,
 4. c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
 5. d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 6. e) Noterden tasdikli imza sirküleri,
 7. f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 8. g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 9. h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu,
 10. B) İstekli tüzel kişilik ise;
 11. a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
 12. b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı veya idare tarafından onaylı vekâletname,
 13. c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,
 14. d) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu,
 15. e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
 16. f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre belge temin edeceklerdir.

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

          İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.