Gaziantep Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü İhale ilanı

13 Nisan 2018

GAZİANTEP VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ARSA KARŞILlĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

 

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo : 1)

İLİ

 

İLÇESİ

 

MAHALLESI

 

ADA

 

PARSEL

 

YÜZÖLÇÜMÜ

 

      Cinsi

 

İMAR DURUMU

 

       UYGULANACAK OLAN            PROJE VE BEDELI

 

Gaziantep

 

Şahinbey

 

Fidanlık

 

204

 

 160

 

5.482,13

 

Arsa

 

Ortaokul Alanı

 

GÜNEYKENT ORTAOKULU (YIK-YAP) MEB 2014.24.Lİ
(+1K) PROJE BEDELI (Okul Binası Çevre Düzenleme

ve KDV Dahil) 8.366.461,49 TL

 

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo : 2) 

        İL

İLÇESİ

 

MAHALLESI

 

ADA

 

  PARSEL

 

Yüzölçümü
(m2)

 

Hazine
YüzöIçümü
(m2)

 

CiNSI

 

      İMAR DURUMU

 

TAŞINMAZ RAYİÇ
DEĞERİ (TL)

 

Gaziantep

 

Şehitkamil

 

Şehirgösteren

 

2425

 

19

 

696,59

 

696,59

 

Arsa

 

Konut Yapı Adası

 

878.852,77

 

Gaziantep

 

Şehitkamil

Yığınlı

 

174

 

1

 

18.858,80

 

18.858,80

 

Arsa

 

Sosyal ve KüItürel Tes. Alanı

 

1.320.116,00

 

Gaziantep

 

Şehitkamil

Yığınlı

 

174

 

4

 

2.606,96

 

2.606,96

 

Arsa

 

Ticaret Alanı

 

312.835,20

 

Gaziantep

 

Şahinbey

 

Çimenli

 

139

 

36

 

11.668,00

 

11.668,00

 

Ham Toprak

 

İmarsız

 

350.973,44

 

Gaziantep

 

Şahinbey

 

 

Çimenli

 

139

 

29

 

8.502,00

 

8.502,00

 

Ham Toprak

 

İmarsız

 

341.015,22

 

Gaziantep

 

Şahinbey

 

Kavak

 

101

 

58

 

2.625,00

 

2.625,00

 

Tarla

 

İmarsız

 

 

91.875,00

 

Gaziantep

 

Şehitkamil

İbrahimli

 

5604

 

11

 

5.001,46

 

2.416,63

 

Arsa

 

Konut Alanı

 

2.899.956,00

 

Gaziantep

 

Şehitkamil

İbrahimli

5607

 

6

 

5.714,3

 

1.630,16

 

Arsa

 

Konut Alanı

 

2.0,7.700,00

 

Gaziantep

 

Şahinbey

 

Hacıköy

 

116

 

6

 

8.700,00

 

8.700,00

 

Ham Toprak

 

İmarsız

 

 

108.750,00

 

Gaziantep

 

Şahinbey

 

Ozanlı

 

101

 

95

 

3.956,0

 

3.956,0

 

Ham Toprak

 

İmarsız

 

79.121,60

 

 

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre
08/05/2018 tariflinde saat 14:0O Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü )hale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2-  Tablo 2 de  belirtilen  taşınmazların  tahmini  bedeli  olan  toplam  8.421.195,23  TL  üzerine  artırım  yapılmak  suretiyle  teklif  alınacak,  !hale  sonucu  oluşan  bedel ile 8.366.461,49  TL  inşaat  maliyeti  arasında  Hazine  lehine  oluşan  fark  bedel  Hazineye  nakden  ve  peşin  olarak ödenmesini  (veya  İdari  Şartnamedeki  usulle)  müteakip
sözleşme düzenlenecektir.
3- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.
4- Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binaların yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra
gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, şartnamedeki hükümler uyarınca yükleniciye
devri yapılabilecektir.
5- Geçici teminat bedeli 1.263,180,00 TL dir. (bir milyonikiyüzaltmışüçbinyüzsekzen.TL)
6- İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
7- İhale 4734 sayılı Kamu )hale Kanununa tabi değildir.
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet )hale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden "önce komisyona ulaşması şarttır.

 

 İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 • İhale konusu işe ilişkin idari art namede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
 • Geçici teminat olan 1.263.180,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu
  olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet )hale Kanununa g.6re düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de
  gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı)

 • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 • Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
 • İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
 1. Gerek kişilerin TC kimlik numarasını  bildirmeleri  ve  nüfus cüzdanı  suretini vermeleri (AsIı ihale  sırasında ibraz  edilecektir),  TüzeI Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını
  bildirmeleri,  Özel Hukuk TüzeI  Kişilerin İdare merkezlerinin bulunduğu  yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri
  mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı, yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili
  olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzeI kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
  tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
  En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

 *Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.gaziantepdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. )İLAN olunur.