Warning: session_start(): open(/tmp/sess_c8dccdd9f263c68646d81b99c5b36f35, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /tmp) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gaimder1/public_html/index.php:2) in /home/gaimder1/public_html/view/default/master.php on line 2
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI - Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

11 Eylül 2023

MÜLKİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT, ŞAHİNBEY İLÇESİ, SARISALKIM MAHALLESiNDE KAYITLI l ADET TAŞINMAZ SATIŞI İŞİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

 • İHALENİN KONUSU:

Tapunun Şahinbey İlçesi, Sarısalkım Mahallesinde bulunan,  aşağıda  ada,  parsel  numarası,  tapu alanı, imar durumu, m2 rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

 

Ada

 

Parsel

 

Alanı(m2)

İmar Durumu

m2 Rayiç Değeri

 

Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat

 

10027

 

1

 

38.066,95

Konut

(E:0.45

Yençok:

9.50)

 

8.500,00 TL

 

323.569.075,00 TL

 

9.708.000,00 TL

 

2- İHALENİN YAPILIS SEKLİ:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılaca ktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaz ian tep.bel.tr/tr/iha le le r) temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafında n imza lanarak iha le dosyasına konulacaktır .

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası beli rt ilen hesabına yatırılabilecektir.

4-  GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 Ol IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacak ları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 13.09.2023 Çarşamba günü, saat 15.00 'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Enc ümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 13.09.2023 Çarşamba günü, saat 12.00 'a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gec ik meler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınm ayaca ktır.

6. İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdak i bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

- A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşu r. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince im zalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecekt ir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bun lardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecekt ir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

- B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki  bilgi ve belge ler i içerir,

 1. Teklif mektubunu içeren iç zarf,
 2. Gerçek kişiler içi n T ürkiye ' de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü 'nden veya e-Devlet 'ten temin edilecek),
 3. Tebligat için Türkiye sınırla rı içe risinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirme si,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

 

 1. kişiliğin yönetimindeki görevlile ri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya im za s irkül er i,
 3. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, iste kli adına ihaleye katılabileceğin e iliş kin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
 4. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı, ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
 5. Şartnamede belirtilen geçici teminat ın ödendiğine dair makbu z veya limit dahili banka teminat

mektubu,

ı) Belediyemize borcu olmadığın a dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

 

- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanmas ı gerekmektedir.

 

D) TEKLİFLERİN AÇILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişilerin, teklif mektupları Encümen Salonunda İhale Komisyo nu tarafından açılır ve katılımcılar tarafından teklif edilen fiyatlar hazır b uluna nların huzurlarında açıklanır. Fiyatlar açık landıkta n so nra; 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  40.maddesi (Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihaleler ind e; geçer li en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan istek lilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak  suret iyle  ihale  sonuçlandırılır.) hükmü uyarınca ihale sonuçlandırılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son teklifle rini alarak ihaleyi so nuçlandıra bilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir

İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istek lile r, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7- VERGİ-RESİM VE HARÇLAR:

Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve  Sözleşme  Damga  Vergisi,  Noterlik Ücreti, Tapu Alım Harcı ve Gazete İlan Bedeli gibi masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

8-  KESİN TEMİNAT ve SÖZLEŞME YAPILMASI:

İha le üzerine kalan gerçek ve tüzel kişil er ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içeri s inde % 6 kesin teminatı verip, ihale bedelin in % 50 ' sini peşin yatırarak ve ihale mas raflarını (Karar Damga Vergisi, Sözleşme Karar Damga Vergis i (Note re ödenecektir.) Gazete İlan Bedeli ve noterlik ücreti) ödeyerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye sunacaklardır.

9-  ÖDEME SEKLİ:

 • İhale bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin %50 'si peşin ödenmek üzere kalan tutar sözleşme yapıldığı günden itibaren 1 ay sonra başlamak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir.
 • İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 (on beş) gün içeris inde almış

oldukları taşınmazın % 6 kesin teminatını, peşinatı ve iha le masraflarını  ödemedik leri  takdirde  geçic i temin atları Belediyemi z adına irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecekt ir. İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler ihale bedelini ve ihale masraflarını peşin olarak ödedikleri takdirde gayrimenkulün tapusu verilecektir. Taksitlerin tamamının ödenmesi halinde de tapu verilir.

 • 4706 Sayılı Kanun' un maddesinde belirtilen "Taksit li satışlarda taks it tutarını ve kanuni faizlerini

karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu veril mes i halinde taşınmaz alıcısı ad ına devredilir." hükmüne göre kanundaki şa rtların tamamlanm as ı neticesinde de tapu verilebilir.

 

Ayrıca banka kredisi kullanılması durumunda, banka ipoteğ i öncesi banka nın taahhütname vermesi ve İdarenin uygun görmes i halinde , üzerinde ihale kalan iste kliye tapu devri yapıla bilir. Teminat mektubu karşılığında arsa devri yapılma sı durumunda, 12 taksit ve üzeri ödemeli satışların taksitleri için teminat mektupları  verilmesi durumunda aşağıda TÜFE  için  belirlenen oran uygulanır.

 • 12 taksit ve üzeri ödemeli satışlarda , ve sonraki taksit (ay) ödemelerinde,  her taksit (ay) için TÜİK ' in bir önceki aya (gerçekleşen en son ay) göre değişim (%) oranı tablosu nispetinde TÜFE uygulanır.
 • CESİTLİ HÜKÜMLER:
 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29.maddesine göre ihale  komisyonu  gerekçesini  belirtmek suret iyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbestti İh ale Komisyonunun iha leyi yapmama kararı kesindir.
 2. İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Yasası hükümlerine tabid
 3. Bor cu biten taşınmazla rın tapu devri, taşınmaz bedeli ödendikten sonra en geç 3 ay içerisinde yapılacak olup, tapu devrinin geç kalmasından kaynaklı her türlü vergi, harç ve sorwnluluk ihale yi alan gerçek ve tilzel kişiye aittir.
 • TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ:

İhale bedeli ödenmeyen her gün için kanuni faiz uygulanacaktır.

 • İHALENİN ONAYI:

2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31.maddesine göre İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince, onaylandığı g ibi iptal de edile bilir.

 • SÖZLEŞMENİN FESHİ SEBEPLERİ:
 1. İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler taa hhüdünü şartname , sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak yerine getirmem es i durumunda; İdarenin yazılı olarak yaptığı en az 10 gün süreli ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm alm aya gerek kalmaksızın teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edi
 2. Arsa taksitinin son ödeme tarihinden 30 (otuz) gün geçmesi d urumund a, İdarenin yazılı olarak yaptığı en az 1O gün s üreli ihtara rağmen ödeme yap ılmaması halinde satış sözleşmesi iptal edilerek, yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir ve sözleş me fes hedilerek  hesabı genel  hükümlere göre tasfiye
 3. Yüklenic inin idarenin onayı olmadan ihale konusu  işi  ve  yeri  devretmesi  halind e  ihale  ve ihale akabinde yüklenic i ile yap ılacak sözleşme iptal e dili
 • UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ:

Bu   ihaleden   doğacak anlaşmazlıklar  hususunda      Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda 14 Maddeden oluşa n şartnameyi okudum ve bu şartname hükümlerini aynen yerine

getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.